Human Potential Studio hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we helder een transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Human Potential Studio houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevenszijn beschreven in dit Privacy policy;
 2. Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 6. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Human Potential Studio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De behandelovereenkomst of abonnement;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Human Potential Studio de volgende persoonsgegevens van je vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer;
 • Huisarts

Jouw persoonsgegevens worden door Human Potential Studio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 5- 20jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst(WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Human Potential Studio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling en individuele -en groepsbegeleiding.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Verwijzing;
  

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Human Potential Studio de volgende persoonsgegevens van je vragen:

• Voornaam;

• Tussenvoegsel;

• Achternaam;

• E-mailadres;

• Telefoon;

• AGB;

• SKJ

• VOG

 

Jouw persoonsgegevens worden door Human Potential Studio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 5 – 20 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Human Potential Studio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of viasocial media;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Human PotentialStudio de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Adres
Woonplaats
E-mailadres;
Jouw persoonsgegevens worden door Human Potential Studio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van (eventuele) medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Human Potential Studio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Human PotentialStudio de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Adres;
Woonplaats;
AGB-nummer;
SKJ – registratie
BIG-nummer;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geboortedatum;
Salarisgegevens;
Kopie ID;
BSN-nummer;
Bankgegevens;
Jouw persoonsgegevens worden door Human Potential Studio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
Het verzorgen van de (financiële) administratie;
Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
Het verzorgen van de uitvraag vanpatiënttevredenheidsonderzoeken;
Het verwerken van declaraties of banktransacties;
Het verwerken van incasso’s
 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijenwaarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen(verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiligingvan jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uwverstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijkverplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in hetkader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijkgeval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht dezegegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derdenindien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welkegevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens vanminderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijketoestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Human Potential Studio bewaart persoonsgegevens nietlanger dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel opgrond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorischemaatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegenonrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelengenomen;

Alle personen die namens Human Potential Studio jouwgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
Onze organisaties Human Potential Studio zijn verzekerd voor mogelijke datalekken.
 

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van eendoor jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Privacy policy – uitgebreid

Waar kunnen wij je mee helpen?
E-mailadres
Telefoonnummer
Naam

Dankjewel!

Je bericht is verzonden. We nemen binnenkort contact met je op

GEGEVENS

Contact

Vul het onderstaande contact formulier in en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Human Potential Studio
Van Marumstraat 5
2012 XS Haarlem

Emailadres
info@humanpotentialstudio.com

KVK 77287584
BTW NL003176465B19

Openingstijden
Maandag 09:00 – 19:00
Dinsdag 09:00 – 19:00
Woensdag 09:00 – 19:00
Donderdag 09:00 – 19:00
Vrijdag 09:00 – 16:00
Zaterdag gesloten 
Zondag gesloten