Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen jou als patiënt en de behandelaar. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.
 2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de behandelaar zich het recht voor €40,00 in rekening te brengen bij de patiënt.
 3. De declaraties van de behandelaar voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum.
 4. Indien door de patiënt/cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgiro-betalingsopdracht is afgegeven aan de behandelaar dan wordt hierop of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgiro-betalingsopdracht.
 5. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de behandelaar gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 6. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de behandelaar gerechtigd incasso maatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, meteen minimum van €25,00 alles exclusief omzetbelasting.

Praktijkreglement

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij je graag vooraf enige informatie geven.
Wij vragen jou om:
 • Je verzekeringspolis na te lezen, zodat je weet wat je vergoedt krijgt van je zorgverzekeraar. Indien de kosten niet meer vergoed worden door je verzekering zal het betreffende bedrag bij je in rekening worden gebracht. Je blijft zelf verantwoordelijk voor deze gemaakte kosten!
 • Afmeldingen minimaal 24 uur voorafgaand aan de behandeling door te geven.
 • In de wachtruimte plaats te nemen tot je door ons persoonlijk wordt opgehaald.
 • Begrip te hebben wanneer je enkele minuten moet wachten. We weten dat je tijd hebt moeten vrijmaken voor een behandeling, dus we proberen een wachttijd te vermijden.
 • Je verwachtingen ten aanzien van de behandelingen kenbaar te maken.
 • In je eigen belang vragen te blijven stellen en de veranderingen in je klachtenbeeld bij iedere nieuwe behandeling aan te geven, dus ook de ongemakken die je thuis of op het werk ondervindt. Deze informatie geeft ons meer inzicht in je aandoening.
 • Ter ondersteuning van het behandeleffect onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.

Wat staat je te wachten?

 • De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij we je klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op je aandoening gericht behandelprogramma opgesteld en met jou besproken.
 • Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in je klachtenbeeld hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn.
 • Je wordt uitgenodigd om je mening te geven over alle zaken die je behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor constructieve kritiek waarbij het uitgangspunt is om zowel voor jou als voor ons een nog betere en efficiëntere wijze van patiënten behandeling te verkrijgen.
 • Wij toetsen doorlopend de patiënttevredenheid. Je kunt gevraagd worden om anoniem een enquête in te vullen na afsluiting van de behandeling. Het invullen hiervan kost je ongeveer 6 minuten.
 • Zonder jouw toestemming zullen wij geen informatie over je aandoening aan anderen dan je verwijzend arts geven.

Privacyreglement

Ter ondersteuning van een goed onderzoek, behandelplan en behandeling wordt er een elektronisch patiëntendossier bijgehouden. In dit dossier staan belangrijke medische en persoonlijke gegevens, op de registratie van deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden vastgelegd, de personen die toegang hebben tot het dossier, en het recht dat de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger zijn dossier kan inzien.
Buiten de Wet Bescherming Persoonsgegevens is er ook een privacyreglement van toepassing:

 • Naast je behandelend fysiotherapeut heeft ook een aantal andere personen toegang tot je dossier. Dit zijn de andere behandelaren in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve medewerkers. Voor allen geldteen geheimhoudingsplicht.
 • Je hebt het recht om je dossier in te zien. Indien je van mening bent dat er onjuiste gegevens in je dossier staan, dan kun je vragen deze te wijzigen of te verwijderen.
 • Er worden alleen gegevens in je dossier opgeslagen die van belang zijn voor je behandeling.
 • Indien je gegevens van belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek of voor onderwijs, kan hiervan pas gebruik gemaakt worden na jouw schriftelijke toestemming, en in geanonimiseerde vorm.
 • Er zal aan derden geen gegevens worden verstrekt, tenzij jij of jouw wettelijke vertegenwoordiger daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijktoestemming heeft gegeven.
 • Na beëindiging van je behandeling wordt je dossier digitaal nog tenminste 15 jaar opgeslagen. Daarna kan het worden vernietigd.
 • Indien je van mening bent dat er ten aanzien van je gegevens op een onjuiste manier met de Wet op de Persoonsgegevens of dit reglement wordt omgegaan, kun je gebruik maken van de klachtenregeling zoals elders op deze website is aangegeven.

Kwaliteitsregister

Naast de door de praktijk zelf geïmplementeerde kwaliteitseisen is er ook een “kwaliteitsprogramma fysiotherapie” opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF): het Centraal Kwaliteitsregister KNGF.

Onze therapeut staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF en voldoet aan de volgende eisen:

 • Werken volgens de beschikbare KNGF-richtlijnen
 • Staan ingeschreven in het BIG-register
 • Nemen deel aan de klachtenregeling volgens de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector
 • Jaarlijks punten behalen voor deskundigheidsbevordering
 • Hanteren van kwaliteitsdeelsystemen
 • Onderwerpen aan het verenigingstuchtrecht van het KNGF

Klachtenregeling

Je kunt erop rekenen dat wij ons inzetten om jou zo goedmogelijk te behandelen. Wanneer je toch klachten hebt, waarderen wij het wanneer je ons daarvan op de hoogte stelt. Daarmee geef je ons de gelegenheid om onze werkwijze te verbeteren. Je kunt de klacht bespreken met je behandelaar. Ook kun je de klacht mondeling, schriftelijk of per e-mail melden aan de administratie of rechtstreeks aan ons.

Om te zorgen dat klachten zorgvuldig behandeld worden, hebben wij een klachtenregeling. Wanneer de behandeling van je klacht toch niet bevredigend verloopt, kun je via de klachtenregeling van het KNGF een klachtindienen. De klachtenregeling van het KNGF kun je van de website van het KNGF downloaden. Beide klachtenregelingen liggen ook in de praktijk ter inzage.
Waar kunnen wij je mee helpen?
E-mailadres
Telefoonnummer
Naam

Dankjewel!

Je bericht is verzonden. We nemen binnenkort contact met je op

GEGEVENS

Contact

Vul het onderstaande contact formulier in en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Human Potential Studio
Van Marumstraat 5
2012 XS Haarlem

Emailadres
info@humanpotentialstudio.com

KVK 77287584
BTW NL003176465B19

Openingstijden
Maandag 09:00 – 19:00
Dinsdag 09:00 – 19:00
Woensdag 09:00 – 19:00
Donderdag 09:00 – 19:00
Vrijdag 09:00 – 16:00
Zaterdag gesloten 
Zondag gesloten